INJIL  KEKAL
     Bab  II. 2.
 D  A
     
   www.dianweb.org Home Daftar Isi

 

 

 

 

 
 
 
 2. BAGAIMANA MANUSIA BERDOSA

      Dosa timbul ketika Lusifer dan malaikat-malaikatnya meninggalkan 
      kesetiaan  mereka kepada Allah. Ketika mereka diusir dari sorga 
      (Wahyu 12:9). Iblis memikirkan rencana supaya manusia mengikut dia. 
      Inilah yang disebut pertentangan antara Kristus dan Iblis. Keduanya
      mencari para pengikut.

   1. Larangan apa yang Tuhan berikan pada manusia di taman Eden?
     "... tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau 
      makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati."
      Kejadian 2 : 17
  
  2.  Apa yang dilakukan ular itu di taman Eden di mana manusia berada?
     "Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan 
      oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu: "Tentulah Allah berfirman: 
      Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?' Lalu sahut 
      perempuan itu kepada ular itu: "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami
      makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman: 
      "Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu ber-
      kata kepada perempuan itu: "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Kejadian 3:1-4
 
  
   3. Siapakah sebenarnya ular itu?
      "... ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu Iblis dan Satan." Wahyu 20 : 2
      bagian pertama, lihat juga Wahyu 12 : 9
 
   4. Siapa yang dipercayai Adam dan Hawa, Allah atau ular?
      "Perempuan tu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap keli-
      hatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia meng-
      ambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang 
      bersama-sama dengan dia, dan suaminyapun memakannya." Kejadian 3:6.

   5. Karena Adam berdosa bagaimana dosa ini mempengaruhi umat manusia?
     "Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh 
     dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena
     semua orang berbuat dosa." Roma 5:12.
     Baca Roma 3:23; 1 Korintus 15:22, bagian pertama.

   6. Apakah dosa itu?
     "Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah 
     pelanggaran hukum Allah." I Yohanes 3:4. Baca Roma 4:15. Hukum Allah menolong 
     kita untuk mengetahui apakah dosa itu (Roma 3:20, bagian terakhir).

Kesimpulan
Pendurhakaan kepada perintah Allah adalah dosa di Taman Eden. Prinsip 
yang sama tetap berlaku pada hari ini. Hukuman atas dosa adalah maut 
(Roma 6 : 23). Semua perkataan yang diucapkan Allah adalah benar dan
kekal adanya (Lukas 21:33). Allah konsekwen dalam segala sesuatu. 
Hukuman maut tidak bisa dibatalkan.

  

 

 

 

 

 Lanjutkan /kembali ke hal :       

 

Home       Daftar Isi

1          3                                   10     11     12     13

 

--------------------------------------------------------------------

Roma 3 : 23

Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah,

 

I Korintus 15:22

Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demkian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus

 

Roma 4 : 15

Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran.

 

Roma 3: 20

Sebab tidak seorangpun yang dapat dibenarkan  di hadapan

Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa.